Charta Autentistů

- PREAMBULE -

My, Autentisté, se tímto hlásíme k odkazu našich předků, kteří po staletí žili a hospodařili v této krajině, kteří kromě jiného pěstovali révu vinnou a dělali z ní víno k potěše svého ducha a na oslavu Boží dobrotivosti. Jako jejich potomci, i my chceme využívat naši rodnou zem jako matku hodnověrných vín, zachovat a odevzdat ji našim dětem zdravou a krásnou.

Panonii, jako část Římské říše, považujeme za kolébku naší společné vinohradnické a vinařské kultury. Krajinná architektura, vinohradnické zákony a způsoby výroby vína vyrostly ze stejného panonského kořene společného pro všechny Alpami a Karpaty obklopené vínomilné národy. Plynoucí čas přetavený do dějin utvořil komunitu středoevropských národů, které společně v dobrém i zlém, v bolesti i radosti, přežily až dodnes. Společného ducha, tradice a hodnoty sdílejí všechny národy bývalé Rakousko-uherské monarchie, která byla rovněž rámcem pro společnou vinařskou kulturu. Náš společný osud nám dává dnes možnost prostřednictvím tradičního vinařství a autentického vína navázat na vše lidské vytvořené na této společné cestě.

Překotný přechod od tradičního vinohradnictví k moderním postupům často vymazal nebo dokonale zastřel krajová vinařská specifika. A nejde jenom o nepřiměřenou aplikaci nejrůznějších látek „vylepšujících" vína. Výsledný sloh vína ovlivňuje i opouštění starých, svažitých viničních tratí, které jsou nahrazovány rovinatějšími polohami, kde se réva nikdy nepěstovala. Důsledkem jsou nejenom změkčilá, „přejedená" vína z řepařských půd, ale také zarůstající, neutěšená úbočí, jejichž vinohrady po celá staletí dotvářely genia loci krajiny.

My, Autentisté, se spojujeme za účelem zachování autentického vinohradnictví a vinařství na Moravě a v Čechách. Uvědomujeme si důležitost zachování jak vlastní, tak i společné identity a také důležitost spolupráce s vinaři, kteří s námi cítí sounáležitost a souhlasí s Chartou Autentistů.

Naše cíle jsou následující:

 • vyrábět vína z vlastních vinohradů pomoci autochtonních mikroorganizmů, ve kterých se co nejvěrohodněji odráží duch místa zachycený osobitou rukou vnímavého vinaře,

 • upřednostňovat tradiční polohy vinohradů a ekologické hospodaření v nich,

 • zachovat a chránit mikroflóru vinohradů a sklepů,

 • preferovat středoevropské odrůdy révy (použití PIWI odrůd je však možné) a dřevěné sudy včetně ostatních tradičních nádob z přírodních materiálů,

 • akceptovat a nezkreslovat vliv počasí daného ročníku na víno,

 • zachovat staletími ověřené postupy při pěstování vinné révy a výrobě vín,

 • propagovat přírodní, autentická vína vyráběná v souladu s Chartou Autentistů.

- ZÁVAZNÁ PRAVIDLA -

Pravidla pro práci ve vinohradu:

 • Upřednostňovat postupy v pěstovaní vinné révy zohledňující principy ekologického, trvale udržitelného zemědělství, s cílem udržovat dlouhodobou úrodnost a biologickou aktivitu půdy, zachovat biodiverzitu a celkový život ve vinohradu.

 • Zakazuje se používat herbicidy, rodenticidy, syntetické insekticidy, akaricidy a systémové fungicidy. Ošetřovat je možné jen ochrannými prostředky a pomocnými látkami schválenými pro biologické vinohradnictví.

 • Zakazuje se aplikace syntetických hnojiv.

 • Upřednostňuje se výsadba a pěstování autochtonních a tradičních středoevropských odrůd nebo odrůd umožňujících uplatnit při pěstovaní révy výše uvedené postupy.

 • V nových výsadbách se doporučuje minimální počet 5000 keřů na hektar podle místních podmínek.

 • Maximální výnos z jednoho hektaru se stanovuje do 50 hl vína.

 • Upřednostňuje se ruční sběr.

Pravidla pro práci ve sklepě:

 • Upřednostňují se postupy spočívající v minimalizaci zásahů do výroby vína a zároveň se preferují biologické, fyzikální a mechanické postupy před chemickými. Prioritou práce ve sklepě je ochrana životního prostředí, minimalizování spotřeby energie a tvorby odpadů.

 • Zakazuje se použití geneticky modifikovaných organizmů a aditiv vyrobených s jejich použitím.

 • Zakazuje se používání selektovaných kvasinek a kvasinek z vlastních selekcí. Mošty mají kvasit spontánně pomocí autochtonních kvasinek a bakterií přítomných na hroznech a ve sklepě. U šumivých vín tvořených tradiční metodou kvašením v lahvi se povoluje přídavek tirážního likéru (exogenní kvasinky a cukerný roztok) kvůli nastartování druhotné fermentace v lahvi.

 • Zakazuje se používání všech cizorodých produktů jako jsou umělá výživa pro kvasinky, přidané enzymy a bakterie. Při vinifikaci se může použít jen oxid siřičitý, případně bentonit a čerstvý vaječný bílek.

 • Čištění moštu je dovolené jen samočištěním — samovolnou sedimentací.

 • Zakazuje se ostrá filtrace (pod 2 µm), pasterizace, úprava alkoholu a buketu, přidávání oxidu uhličitého, taninů a stabilizátorů, flotace, odstředivka, reverzní osmóza, membránová a cross-flow filtrace, stripovací kolony, vakuové odparky, vymrazování a vakuová destilace moštů a rovněž všechny zásahy zkreslující charakter vína.

 • Zakazuje se úprava kyselin a cukernatosti moštů, tzn. odkyselování, přikyselování, zvyšování a snižování cukernatosti moštů a úprava moštů přidáváním zahuštěného moštu nebo vody.

 • Upřednostňuje se fermentace a zrání v dřevěných, hliněných, keramických, skleněných či betonových nádobách bez řízené fermentace.

 • Celkový obsah SO2 v suchých vínech nesmí překročit 70 mg/l.